DYCP-31BN型琼脂糖水平电泳仪(槽)(微型)

型号:DYCP-31BN型

详 情

DYCP-31A型琼脂糖电泳仪(槽)(微型)

型号:DYCP-31A型

详 情

DYCZ-30B单板夹芯式垂直电泳仪(槽)

型号:DYCZ-30B

详 情

DYCZ-30C型双板夹芯式垂直电泳仪(槽)

型号:DYCZ-30C型

详 情

DYCZ-28D型双板夹芯式垂直电泳仪(槽)(大号)

型号:DYCZ-28D

详 情

DYCZ-28A单板夹芯式垂直仪(槽)(小号)

型号:DYCZ-28A

详 情

DYCZ-27B圆盘电泳仪(槽)

型号:DYCZ-27B

详 情

DYCZ-26B型双向电泳槽

型号:DYCZ-26B型

详 情

DYCZ-24F双垂直电泳仪(槽)(大号)

型号:DYCZ-24F

详 情

DYCZ-24EN双垂直电泳仪(槽)(中号)

型号:DYCZ-24EN

详 情